Välkommen till Bertel Nagubos vididulloga värld!

Heli Laaksonens dikter präntta på Nagudialekt

Jo. Tå nu sku ja ha äron å få presenter.
Tå ja ha blivi förära åv Fru Hemmer å jär på min egen siido å allt få läsa hontenn Heli Laaksonenens dikter översatta till nagudialekt å allt av Birgitta Holmberg, elder Gitta som hon kallas jär i socknen. Henar känder ja myky bra tå hon e Nagubo som ja. Gitta meinar ja.
VAKRA DRÖÖMAR
Tu komber från risskoojen…
å e heilt slut
Tu kastar de på kamarsänjen
på ryddjen å säger en
ja ska noo skriv en bok om liive mitt än
å bootjen ska heit Dröömbild
å ja vill tala
alla dina gooa minnen
grann fälld inga gåårsbjärtjen
å mor dronkna inga
axen vägd allti tunga i handn din
inga iilakt hadd nanstn tiima
å ja talar å talar
så en tu komberå tu ha alder nanstn eins gatt
tu staar tär
vi stuguboorde å bakar
me mjöölåga händer
å ja jölper till
från spisn tar ja he smälta smööre.
KUDDÅN Å BJERTJEN
Ja sku vil vaa en kuddå undi en bjärk
Ja vil inga vaa nagan åppfinnar
…Ja vil inga läär me naga nya systeemer på datorn helder
Ja vil inga ta reidå på hur e ee millan moodron å dootron
Ja vil inga gaa me hetett breive ti postn
Ja vil inga ring ti hon tenn tjärnjin på folkpansjonsanstaltn
Ja vil inga kom ihåg nagan pinn-kååd
Lägg me vaa hon tenn kuddån undi bjärtjen
Draa hetett tröittå sjinne ååv meå breid uut e framför kakeluun i kamarn
TÅ TIIDN INGA GAAR
Vi siir på Tv kuddån å jaa
Kuddån lägtar ett moodron sin å ja ett min faar
oss bååda för ti
…få eild i spiisn
lag bort snöön från taatje
hack iisn från trappån
Ti först freistar vi ti bli bäst i väärdn på ti leismas
men saan blir e så dystert
en ja stuuvar in kuddån i biiln
å vi tjöörti Sparköp-parkerinjen å
drar handbromssladdar
Å ni ska vita! Hur ja älskar ti höör kuddån kviter åv skratt tär bak!
TU SKA BARA VA DE SJÖLV.
…Ja latar me millan madrassn å tettje fleira tiimar på mårån.
halder två dyynår över hyvvå
tå gåbben skramblar me sin jogurtburk i tjööke
ja kan inga, ja kan bara inga stig åpp så tiidit
ja tar vatufärgena memme ti undervisningsmööte
ja slickar ååv sååsn ,som e va snåålt me, från tallrikin i arbeitsmatsaln
saan lägger ja tallrikin på den reina tallrikshööjen
vi grönsaksdiskin tänker ja halvhöögt
pojkgöutar som e ynger eller elder än ja e
he tenn e bra å he tenn å
så he så, ja hinder no inga på idart seminarium
ja fick skjuss me en foderlangtradar ti Skåne – fiin plass
Ja ligger på båtne i bollhaave i en supermarkett
heilt oröörli
i tiiningana leitar tom ett en borttappa tjäring
Tu sjölv
Vaa sjölv

0 Comments

Leave A Reply